top of page

Obligaties

vogel.jpg

 

 

Ter financiering van vergroting van de verwerkingscapaciteit en ter uitbreiding van het exclusieve zuivel- en roomijs assortiment in de vorm van een ijsmachine en installaties voor het reinigen van glasverpakkingen.

 

 

Te financieren bedrag 60.000,-

Zegge: zestigduizend EURO

 

Aantal obligaties: 60 ter waarde van 1.000,- per obligatie.

 

Obligaties ter waarde van €1.000,- zijn en worden notarieel op naam gezet en in de vorm van een authentiek en verhandelbaar obligatiecertificaat tastbaar en zichtbaar gemaakt.

Nieuwjaarsbijeenkomst


Als Obligatiehouder wordt u jaarlijks uitgenodigd voor de informatieve nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag met u in gesprek over het resultaat van deze nieuwe manier van ondernemen en worden kansen, uitdagingen en ontwikkelingen besproken. Uiteraard toasten wij op het nieuwe jaar! 

Excursies 


Jaarlijks zal er een aantal excursies worden ingepland, deze excursies zullen ergens in de keten van grond tot mond plaatsvinden. Uiteraard wordt u hiervoor uitgenodigd. 

Proeverijen 


Zodra er nieuwe producten zijn- of worden ontwikkeld doet de coöperatie graag een beroep op de obligatiehouders om als betrokken klankbord gezellig te komen proeven. 

Workshops


Van gras tot glas geeft ZUCO diverse workshops en lezingen, als obligatiehouder krijgt u hiervoor een interessante korting. 

Obligaties


Om obligatiehouder te kunnen worden, koopt u tijdens een periode van uitgifte een obligatie van de Coöperatie. Na een termijn van twee jaar bent u jaarlijks vrij om de obligatie terug te wisselen of met goedkeuring van de coöperatie aan een derde te vervreemden. Indien er geen goedkeuring voor vervreemding wordt verleend neemt de coöperatie de obligatie tegen de oorspronkelijke waarde van u over. 

Rente


Jaarlijks zal de rente van 5% worden uitgekeerd in de vorm van waardebonnen. 

Algemene Voorwaarden OBLIGATIELENING 2019 Zuivelcoöperatie ZUCO U.A.

1. Het bedrag der lening is in aanvang op € 170.000,gesteld en kan derhalve door uitgifte van obligaties respectievelijk door inkoop of aflossing van uitstaande obligaties steeds veranderen. 

2. De nominale waarde van een obligatie bedraagt € 1.000,00 en dit is tevens de uitgiftekoers. 

3. Op de obligaties wordt een rente vergoed van 5% en deze zal jaarlijks in waardebonnen worden uitgekeerd. De waardebonnen behouden hun waarde tot 1 jaar na uitgifte hiervan.   

4. Bewijzen van deelneming worden uitgegeven door het bestuur van de Coöperatie. De lening zal tevens worden geadministreerd in een daartoe ten kantore van de Coöperatie bijgehouden register. Desgewenst verstrekt de vereniging aan de leden een uittreksel van inschrijving in het register.   

5. De obligaties kunnen uitsluitend worden overgedragen na eerste aanbiedingsplicht aan de Coöperatie ofwel aan partij waarvoor vooraf goedkeuring door bestuur is voor verleend. De eerste drie jaar na uitgifte van de obligatie kan deze niet aan derden worden overgedragen. Overdracht zal jaarlijks op twee momenten plaatsvinden te weten per 1ste februari en 1ste augustus van elk kalenderjaar. Overdracht dient ten minste twee weken voor deze datum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het bestuur van de Coöperatie. 

6. De Coöperatie heeft te allen tijde het recht de lening geheel of gedeeltelijk af te lossen of uitstaande obligaties terug te kopen. De voorwaarden waarop aflossing c.q. inkoop zal geschieden worden bepaald door het bestuur van de Coöperatie.   

7.  aflossing van de lening zal in ieder geval geschieden na 10 jaar na uitgifte van de obligatie en dit zal op 1-2-2029 plaatsvinden voor de nominale waarde. 

8. De door het bestuur benoemde financiële adviescommissie heeft mede tot taak erop toe te zien dat zowel door de leden als door de Coöperatie aan deze algemene voorwaarden wordt voldaan. De adviescommissie zal minimaal 1x per jaar vergaderen voorafgaande aan de ledenvergadering. 

Nieuwe obligatieronde

Info

bottom of page